Arxiu de la categoria: General

Ara, Puigdemont

Manifest de suport des dels Països Catalans al president català a l’exili i a la candidatura Junts-Lliures per Europa

Les persones signants, ciutadanes dels Països Catalans de sensibilitats polítiques diverses, volem expressar el nostre suport al president legítim de Catalunya, Carles Puigdemont, així com al conseller Toni Comín i a la consellera Clara Ponsatí com a candidates a representar-nos al Parlament europeu a les eleccions del 26 de maig, amb la llista Junts-Lliures per Europa, per a la qual demanem el vot i,

                                                  MANIFESTEM:

Que la seva candidatura sintetitza com cap altra la dignitat i els anhels de llibertat i de justícia expressats pel poble de Catalunya en el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017 i en la proclamació de la República Catalana que se’n va derivar, fruits d’una lluita popular àmpliament compartida i carregada d’esperança.

Que el fet que persones com el president Puigdemont, el conseller Comín i la consellera Ponsatí puguin ser elegides i exercir amb normalitat el seu càrrec al Parlament europeu genera pànic a l’Estat espanyol. És per això que des dels aparells de l’Estat han volgut impedir-ho tant sí com no, com ho demostra el veto arbitrari i aberrant a la seva candidatura, finalment aturat gràcies als recursos jurídics presentats, ordit des de la Junta Electoral Central (JEC). Un veto que ha desfermat un veritable vodevil judicial i una campanya ignominiosa d’atacs a les seves persones per part de determinats partits, comentaristes i mitjans de comunicació espanyols.

Que una junta electoral polititzada hagi volgut impedir les seves candidatures posa clarament en relleu fins a quin punt molesten a determinats aparells de l’Estat espanyol, instal·lats en una persistent acció repressiva i autoritària. Alguns integrants de la JEC s’han manifestat públicament contra el president Puigdemont i membres del Govern de l’1-O i demostren que no fan d’àrbitres sinó que actuen de part.

Que l’objectiu d’aquest veto fallit ha pretès tallar de soca-rel l’expressió d’aquestes persones, des d’una via totalment antidemocràtica. Els seus promotors saben que, si són escollides, no podran ser inhabilitades i que podran agafar l’acta i fer-la servir com ningú per portar la causa catalana al centre del debat europeu.

Que si alguna cosa fa por als aparells de l’Estat espanyol és el president Carles Puigdemont i les altres persones forçades a prendre el camí de l’exili, en l’eficient acció d’internacionalització que estan fent del conflicte entre Catalunya i Espanya, que desacredita la justícia espanyola i palesa la seva obsessió persecutòria.

Que amb l’abús de voler prohibir les seves candidatures, es vulneraven greument els drets polítics d’unes persones honorables i reconegudes, però també els de tot el cos electoral que els pot votar des del conjunt de l’Estat espanyol. Una arbitrarietat vergonyosa que, de no haver-se corregit, podria tenir, a més, una greu repercussió amb la possible suspensió dels resultats de les eleccions per part de tribunals internacionals.

Que aquesta candidatura –anomenada Junts per Catalunya-Lliures per Europa, al Principat, i  Lliures per Europa-Junts a les Illes Balears, el País Valencià i a la resta de l’Estat espanyol– recull, des dels diversos territoris dels Països Catalans, el suport de persones convençudes que la seva acció serà la més efectiva per reivindicar el dret a l’autodeterminació i els drets civils i polítics al si del Parlament europeu, així com per defensar els interessos culturals, lingüístics, socials, econòmics i ambientals comuns dels nostres pobles germans.

Que, de fet, aquestes eleccions europees esdevindran un marc referendari on no caben ni tacticismes ni partidismes. Donem força, doncs, al President legítim de Catalunya i a l’aspiració de la República Catalana votant la llista que encapçala.  

Ara, Puigdemont!


And now, Puigdemont.

Manifesto of support from the Catalan Countries for the Catalan president in exile and to the Junts-Lliures per Europa (Together-Free for Europe) candidacy

We the undersigned, citizens of the Catalan Countries of various political sensitivities, wish to express our support for the legitimate president of Catalonia, Carles Puigdemont, as well as for minister Toni Comín and minister Clara Ponsatí, as candidates to represent us in the European Parliament at the May 26 election, with the Junts-Lliures per Europa (Together-Free for Europe) list, for which we invite you to vote, and

WE STATE THAT:

More than any other, this candidacy synthesizes the dignity and the longing for freedom and justice expressed by the people of Catalonia in the October 1, 2017 referendum on self-determination and in the proclamation of the Catalan Republic derived from it; they are the outcomes of a widely shared popular struggle, laden with hope.

The fact that people like President Puigdemont, Minister Comín and Minister Ponsatí can be elected to be able to exercise in a normal way their role in the European Parliament triggers panic in the Spanish State. This is why the state apparatus has tried to prevent it, whatever the cost, as shown by the arbitrary, aberrant veto of their candidacy (finally stopped in its tracks thanks to the legal appeals made) which was rustled up by the Central Electoral Commission (JEC). This veto unleashed a veritable judicial vaudeville and an ignominious campaign of attacks on their persons by certain Spanish parties, commentators and media.

A politicized Electoral Commission has tried to prevent their candidacies and this makes abundantly clear the extent to which they annoy certain quarters of the Spanish State, entrenched in persistent, repressive and authoritarian actions. Several members of the JEC have made public statements against President Puigdemont and members of the 1 October Government and this shows that they act not as arbitrators but as interested parties.

The objective of this failed veto was to nip these people’s expression in the bud using totally undemocratic means. Its promoters know that, if they are elected, it will not be possible to disqualify them and they will be able to pick up their certificate and use it to full effect to take the Catalan cause to the centre of the European debate.

If anything scares the apparatus of the Spanish State, it is President Carles Puigdemont and the other people who were forced to take the road into exile, in their efficient internationalizing action of the conflict between Catalonia and Spain, which discredits Spain’s courts and underscores their persecutory obsession.

By abusively wanting to barr their candidacies, they seriously violate the political rights of these honourable, recognized people, and also those of the whole electoral body throughout Spain that can vote for them. This is a shameful arbitrariness that, had it not been rectified, could have had a serious impact, with a possible suspension of the election results by international courts. This candidacy, called Junts per Catalunya-Lliures per Europa (Together for Catalonia-Free for Europe) in Catalonia, and Lliures per Europa-Junts (Free for Europe-Together) in the Balearic Islands, Valencia and the rest of Spain, gathers, from the various territories of the Catalan Countries, the support of people who are convinced that their action will be the most effective way to vindicate the right of self-determination and civil and political rights inside the European Parliament, as well as to defend the common cultural, linguistic, social, economic and environmental interests of our brotherly peoples.

In actual fact, these European elections will become a referendum framework where there is no room for tactical manoeuvring or partisanship. Let us therefore strengthen the legitimate President of Catalonia and the aspiration for the Catalan Republic by voting for the list that he heads.

And now, Puigdemont.